REGULAMIN

- Ogólne warunki współpracy

 

§1. Zakres podmiotowy

 1. Niniejszy Regulamin - Ogólne warunki współpracy, zwane dalej „Regulaminem”, określają ramowe warunki współpracy pomiędzy TŁUMACZARNIA Kinga Dziedziczak, z siedzibą w Poznań 60-480, ul. Kierska 9, NIP 781-180-19-96 zwanym dalej „Wykonawcą”, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej „Zamawiającym” w zakresie usług realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Zwani w dalszej części Regulaminu „Stronami”

 

§2. Zakres i rodzaj usług

 1. Przedmiotem Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a podlegających uregulowaniom niniejszego Regulaminu, są:

      a) tłumaczenia pisemne: zwykłe, specjalistyczne, uwierzytelnione (przysięgłe)

      b) weryfikacja i korekta tekstów,

      c) tłumaczenia ustne: symultaniczne, konsekutywne, towarzyszące, „szeptane”, prawne,

      d) usługi dodatkowe: darmowe tłumaczenia, pakiety, tłumaczenie stron www, tłumaczenie ofert handlowych i materiałów reklamowych, a także formatowanie, edycja i konwersja plików przeznaczonych do tłumaczenia oraz już przetłumaczonych.

 

§3. Składanie zamówień

 1. Warunki realizacji zamówienia ustalane zostają przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu ofertę z wyceną. Po akceptacji oferty i złożeniu zamówienia Wykonawca przystępuje do wykonania usługi tłumaczeniowej.
 2. Złożenie zamówienia na realizację usługi tłumaczeniowej, a tym samym akceptację warunków wyceny (w tym m.in. koszt,  termin realizacji, warunki płatności) Zamawiający dokonuje poprzez:

      - W przypadku zlecenia dostarczanego osobiście: złożenie czytelnego podpisu na formularzu zamówienia,

      - W przypadku zlecenia przesłanego za pośrednictwem formularza Wyceny lub poczty elektronicznej: potwierdzeniem zlecenia w formie elektronicznej przez Zamawiającego lub osobę posiadającą prawo do reprezentowania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.
 2. Zamawiający (w przypadku tłumaczeń pisemnych i edycji/konwersji plików) przekazuje tekst w postaci pliku komputerowego lub wydruku.
 3. Zamawiający przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy, że tłumaczenie zostanie wykorzystane do publikacji.
 4. Zamówienie uważa się za wykonane przez Wykonawcę, jeśli wykona/dostarczy usługę na rzecz Zamawiającego w terminie i w sposób uzgodniony w Zamówieniu lub gdy w ustalonym terminie Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Zamawiającego, tym samym Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane Zamówienie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.
 5. Wykonawca może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
 6. Potwierdzeniem odbioru wykonanego Zamówienia (w przypadku tłumaczeń pisemnych) i tym samym równoznacznym z potwierdzeniem jego wykonania jest:

      a) odebranie Zamówienia osobiście;

      b) dokument nadania przesyłki - w przypadku dostarczania Zamówienia pocztą lub kurierem;

      c) w przypadku dostarczania Zamówienia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej; data i godzina nadania wiadomości elektronicznej.

 

§4. Cena usługi

 1. Wynagrodzenie za zrealizowane Zamówienie ustalane jest przez Wykonawcę na podstawie Wyceny z którą zapoznawany jest Zamawiający i którą akceptuje przy złożeniu zamówienia. Wycena jest bezpłatna i stanowi orientacyjną cenę usługi, z zastrzeżeniem, że podstawą rozliczenia jest liczba stron wykonanego tłumaczenia pisemnego lub rzeczywisty czas trwania tłumaczenia ustnego, które będą znane dopiero po zrealizowaniu usługi.
 2. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron w przetłumaczonym tekście, chyba, że strony ustalą inaczej. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona obliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) - 1125 znaków ze spacjami. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza tzw. blok. Jednostką rozliczeniową formatowania, edycji i konwersji plików przeznaczonych do tłumaczenia oraz już przetłumaczonych jest strona A4.
 3. Minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 strona w przypadku tłumaczeń pisemnych oraz edycji i konwersji plików, natomiast w przypadku tłumaczeń ustnych jest to co najmniej jeden blok tłumaczeniowy.
 4. Objętość tłumaczenia pisemnego nieuwierzytelnionego zaokrąglana jest w górę do 0,5 strony obliczeniowej, a w przypadku tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego do 1 pełnej strony obliczeniowej.
 5. Czas pracy tłumaczenia ustnego liczy się od godziny, na którą tłumacz został umówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę do czasu w którym praca została zakończona. Czas ten obejmuje wszystkie przerwy w tłumaczeniu (tj. przerwy w spotkaniu, przerwa na posiłek).  Jeśli czas trwania tłumaczenia ustnego w jednym dniu przekroczy osiem godzin, Wykonawca zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50% ceny podstawowej za każdy kolejny rozpoczęty blok.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający zleci tłumaczenie ustne na sobotę, standardowa stawka tłumaczeniowa wzrasta o 50% ceny podstawowej. Jeżeli usługa tłumaczenia ustnego wykonywana jest w niedzielę, dni ustawowo wolne od pracy lub w nocy (22:00 – 7:00), koszt tłumaczenia wzrasta o 100% ceny podstawowej.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury, która zostanie wystawiona po wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia z wyjątkiem indywidualnych ustaleń.
 8. Faktura zostanie wysłana Zamawiającemu pocztą elektroniczną lub przesyłką pocztową. Sposób doręczenia faktury oraz sposób płatności są indywidualnie ustalane.
 9. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.
 10. Wykonawca ma prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia w wysokości 50% szacunkowych kosztów tłumaczenia w przypadku gdy Zamawiający:

      a) dokonuje pierwszego zamówienia lub

      b) złożył zamówienie o liczbie stron przekraczającej 20 lub

      c)  jest klientem indywidualnym

 

§5. Anulowanie zleconej Usługi

 1. Zamawiający ma prawo do anulowania zlecenia tłumaczenia pisemnego w dowolnym momencie z wyjątkiem ostatniego dnia jego realizacji. Anulowania zlecenia usługi tłumaczenia pisemnego dokonuje się w formie pisemnej i powinno zostać doręczone do siedziby Wykonawcy osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.
 2. W przypadku anulowania usługi w trakcie jej realizacji lub po ukończeniu zlecenia, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanej pracy.
 3. Przy anulowaniu zlecenia przed przekazaniem materiału źródłowego, Wykonawca nie obciąży Zamawiającego opłatą z tytułu realizacji usługi.
 4. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami po anulowaniu tłumaczenia ustnego, jeżeli anulowanie zostanie dokonane do dwóch godzin po złożeniu zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia do 24 godzin przed planowanym tłumaczeniem, Zamawiający zostanie obciążony kwotą 50% szacunkowej ceny całego zamówienia. Anulowanie zlecenia na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, spowoduje obciążenie Zamawiającego kwotą 100% szacunkowej ceny całego tłumaczenia.
 5. Odwołanie zleconego tłumaczenia pisemnego lub ustnego przez Zamawiającego po godzinie 17:00 uznawane jest za skutecznie dostarczone w następnym dniu roboczym o godzinie 9:00

 

§6. Wyłączność i odpowiedzialność

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.
 2. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez Zamawiającego, ponieważ tłumaczenia realizowane są na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny. Ponadto wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak adaptacji kulturowej tłumaczenia do realiów panujących w środowisku odbiorcy tekstu tłumaczenia o ile usługa taka nie została zlecona.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak dodatkowych procesów kontroli, które Wykonawca stosuje w przypadku tłumaczenia tekstów przeznaczonych do publikacji lub wielokrotnego powielania, w przypadku zlecenia Wykonawcy tłumaczenia pisemnego bez zlecenia dodatkowej usługi weryfikacji (proofreadingu) tekstu do publikacji.
 4. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się za takie: strajki, awarię systemów komputerowych, blokady,  zaniki energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Strony dotkniętej skutkami siły wyższej. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej powinna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia tych utrudnień.
 5. Zamawiający zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia dotyczące realizowanego Zamówienia będą podejmowane jedynie w drodze bezpośrednich kontaktów wyłącznie z Wykonawcą. Zabronione jest prowadzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności tłumaczem realizującym usługę na rzecz Wykonawcy itp.
 6. Zamawiający zobowiązuje się przez dwanaście miesięcy od daty ostatniego Zamówienia nie kontaktować się bez pośrednictwa Wykonawcy z tłumaczami Wykonawcy pracującymi dla Zamawiającego.
 7. Zamawiający ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych na stronie www.tlumaczarnia.eu w zakładce - darmowe tłumaczenia w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jednak korzystanie takie nie może być sprzeczne z normalnym korzystaniem z treści portalu jak i nie może naruszać interesów Wykonawcy. Zamawiającemu zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie treści portalu przekraczające dozwolony użytek osobisty, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności zabroniona jest jakakolwiek czynność dokonana w celach komercyjnych, taka jak: kopiowanie, przerabianie, usuwanie znaków graficznych, rozpowszechnianie.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza  Wykonawcy za jakiekolwiek szkody związane z Zamówieniem jest ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie tego Zamówienia.
 9. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie do treści tłumaczeń pisemnych, po zaksięgowaniu wynagrodzenia za wykonane Zamówienia.

 

§7.  Reklamacje

 1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Wykonawcę  w terminie 7 dni, od dnia wykonania usługi.
 2. Wykonane Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli:

      a) występują błędy merytoryczne,

      b) nie zostało dostarczone lub nie było gotowe do przekazania w uzgodnionym terminie.

 

 1. Tłumaczenia realizowane w trybie „Ekspres” nie podlegają reklamacji. Zamawiający akceptuje ryzyko wystąpienia ewentualnych uchybień i błędów wynikających z krótkiego czasu realizacji zlecenia w trybie „Ekspres”.
 2. Reklamacja składana jest w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@tlumaczarnia.eu bądź przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.tłumaczarnia.eu
 3. Zamawiający składając reklamację powinien podać następujące informacje:

      a) dane Zamawiającego,

      b) adres poczty elektronicznej, w celu bieżącej korespondencji przy rozpatrywaniu reklamacji jak i doręczenia odpowiedzi na złożoną Reklamację;

      c) opis przedmiotu reklamacji.

 

 1. W przypadku nie podania wszystkich informacji Reklamacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym w celu uzupełnienia wszelkich informacji. Okres rozpatrzenia reklamacji, zostanie przedłużony o czas konieczny do uzupełnienia wszystkich niezbędnych informacji do kompleksowego rozpoznania Reklamacji.
 2. Zgłoszone Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływania, jednak nie później niż w terminie14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia Reklamacji. W sytuacji opisanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, okres rozpoznania zgłoszonej Reklamacji wydłuży się odpowiednio. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację, w terminie powyższym, Wykonawca wyśle na adres poczty elektronicznej podanej przez Zamawiającego przy zgłoszeniu reklamacji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca usunie błędy w tłumaczeniu w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 4. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną usługę w całości, na podstawie wystawionej faktury.

 

§8. Klauzula poufności

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania Usług tłumaczeniowych przez Zamawiającego.
 2. Dostęp do dokumentów mają jedynie pracownicy Wykonawcy oraz tłumacze współpracujący, którym Wykonawca powierza realizację usług tłumaczeniowych.
 3. Obie Strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do przedstawionej oferty (m.in. wyceny), ustaleń i warunków realizacji Zamówienia.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.tlumaczarnia.eu
 2. Wykonawca może podjąć się wykonania usług na innych zasadach niż to jest określone w niniejszym Regulaminie. Odrębne zasady ustalone zostają w drodze indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym w formie umowy.
 3. Wykonawca wprowadzając zmiany w niniejszym regulaminie zamieści tekst jednolity regulaminu na swoim portalu pod adresem www.tlumaczarnia.eu
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Jakie dane są zbierane od użytkowników?

Podczas odwiedzin stron internetowych firmy TŁUMACZARNIA, w ramach standardowej procedury wynikającej z działania serwerów www, automatycznie zbierane są pewne dane dotyczące wizyty i parametrów połączenia użytkownika (np. informacje o używanej przeglądarce, adresy przeglądanych podstron i czas ich otwierania).

Dodatkowo za pośrednictwem formularzy (formularz kontaktowy i formularz wyceny) użytkownicy  proszeni są o podanie danych kontaktowych / teleadresowych. Skorzystanie z formularzy jest dobrowolne, pozostawienie danych jest jednak konieczne, aby skorzystać z możliwości, które dany formularz oferuje.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. TŁUMACZARNIA Kinga Dziedziczak z siedzibą w Poznań 60-480, ul. Kierska 9, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

 

 1. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i lit b) oraz zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu świadczenia przez nas usług tj.: przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi oraz realizacji usług (w tym również marketingu posprzedażnego).
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 4. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pana/i, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne
 6. Państwa dane osobowe będziemy przechowywali maksymalnie przez okres pięciu lat od dnia odbioru tłumaczenia w celach:

      - wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

      - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

      - statystycznych i archiwizacyjnych.

 

 1. Państwa dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Państwa danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@tlumaczarnia.eu

 

COOKIES

Strony internetowe firmy TŁUMACZARNIA wykorzystują technologie "cookies". Więcej o plikach "cookies" znajdą Państwo w zakładce Polityka cookies.